Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για διεύρυνση της συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με τις επιχειρήσεις της πόλης ξεκίνησε πριν μια δεκαετία συζήτηση ανάμεσα στο Τμήμα ΟΕ και τους συλλογικούς φορείς της Θεσσαλονίκης (Επιμελητήρια, και Συνδέσμους) και της ευρύτερης περιοχής, με αντικείμενο την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος (με χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, αλλά και εναλλακτικά με χρηματοδότηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις).

Από το 2014 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020.

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα με αποφάσεις των Γενικών του Συνέλευσεων αρ. 26/02.04.2015 και αρ. 42/16.09.2016 και εντεταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό 12ΕΗ06 και 3 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται από τους φοιτητές/τριες στο 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, καθώς και στα δύο εξάμηνα τoυ επόμενoυ ακαδ. έτους τους, εφόσον βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Το κριτήριο με το οποίο καταρτίζεται η λίστα για την επιλογή των φοιτητών /τριών όταν οι αιτήσεις τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους,  λόγω περιορισμού στις διαθέσιμες θέσεις, είναι ο αριθμός των μορίων που προκύπτει από τη σχέση:

Μ= 0,5 x (συνολικός αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων και καταχωρηθέντων στο sis μαθημάτων) +  2x (μέσος όρος βαθμολογίας)

 Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την πορεία προς την περάτωση των σπουδών και επιβραβεύει την καλή επίδοση. Οι συντελεστές 0,5 και 2 τίθενται για να καταστήσουν περίπου ισομεγέθεις τους δύο παράγοντες. 

Κατά το ακαδ. έτος 2017-18 θα πραγματοποηθούν μέσω ΕΣΠΑ δύο νέοι κύκλοι πρακτικής άσκησης, ο πρώτος τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ο δεύτερος τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο. 

Επίσης λειτουργεί παράλληλα και Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (εκτός ΕΣΠΑ). Από την ιστοσελίδα αυτή θα ενημερώνεστε για νέες κάθε φορά σχετικές θέσεις.

Αναλυτική ενημέρωση για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για τo ακαδ. έτος 2017-18, θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου 2017. Σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία πραγματοποιήσης της και συνοπτική παρουσίαση της θα μπορείτε να δείτε σύντομα εδώ. Στο συνημμένο αρχείο pdf (πιο κάτω) υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση για το ακ. έτος 2016-7.

Αναφορικά με την επιλογή των φοιτητών/τριών: Αρχικά πραγματοποιούνται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριων σε ημερομηνίες (δείτε παρακάτω το συν. αρχείο με τις σημαντικές ημερομηνίες για το ακ. έτος 2017-8) που ανακοινώνοται έγκαιρα.  Γίνονται διαφορετικές αιτήσεις για κάθε έναν από τους δύο κύκλους πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος αυτού των προβλεπόμενων θέσεων για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης, αυτές αξιολογούνται με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται πιο πάνω και καταρτίζεται η λίστα των επιλεγομένων και των επιλαχόντων φοιτητών/τριών. Οι επιλεγέντες/ουσες ενημερώνονται με e-mail για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα, ύστερα από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης αρ. 46/15.12.2016 είναι η Δρ. Νίκη Γλαβέλη email: nglaveli@auth.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο  Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ  (ισόγειο κτηρίου Διοίκησης, τηλ. 2310.997067 ή email: gavriilidou@auth.gr και praktiki@auth.gr).