Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για διεύρυνση της συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με τις επιχειρήσεις της πόλης ξεκίνησε πριν μια δεκαετία συζήτηση ανάμεσα στο Τμήμα ΟΕ και τους συλλογικούς φορείς της Θεσσαλονίκης (Επιμελητήρια, και Συνδέσμους) και της ευρύτερης περιοχής, με αντικείμενο την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος (με χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, αλλά και εναλλακτικά με χρηματοδότηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις).

Από το 2014 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020".

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα με αποφάσεις των Γενικών του Συνέλευσεων αρ. 26/02.04.2015, αρ. 35/21/01.2016, αρ. 42/16.09.2016 και αρ.73/05.07.2018 και εντεταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό 12ΕΗ06 και 3 ECTS. Έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται από τους/τις φοιτητές/τριες στο 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, καθώς και στα δύο εξάμηνα τoυ επόμενoυ ακαδ. έτους τους (δηλ. στο 4ο και 5ο έτος σπουδών), εφόσον βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχει στη λήψη πτυχίου, έχει τη μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς» και δεν υπάρχουν επιπλέον παραδοτέα εκτός από αυτά που έχουν οριστεί από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Ως μέλη της 3μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν ορισθεί οι: κ. Ι. Κυρίτση Αν. Καθηγητή, κα Στ. Κωστοπούλου Αν. Καθηγήτρια και η Δρ. Ν. Γλαβέλη ΕΔΙΠ (απόφαση ΓΣ Τμήματος ΟΕ αρ. 58/19.10.2017 και αρ.73/05.07.2018). Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης, την υπογραφή των αντίστοιχων πρακτικών επιλογής, καθώς και την εξέταση τυχόν ενστάσεων φοιτητών/φοιτητριών.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών όταν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους - λόγω περιορισμού στις διαθέσιμες θέσεις - αξιολογούνται σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που προκύπτει από τη σχέση:

Μ= 0,5 x (συνολικός αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων και καταχωρηθέντων στο sis μαθημάτων) +  2x (μέσος όρος βαθμολογίας)

Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την πορεία προς την περάτωση των σπουδών και επιβραβεύει την καλή επίδοση. Οι συντελεστές 0,5 και 2 τίθενται για να καταστήσουν περίπου ισομεγέθεις τους δύο παράγοντες. 

Κατά το ακαδ. έτος 2018-19 θα πραγματοποηθούν μέσω ΕΣΠΑ δύο νέοι κύκλοι πρακτικής άσκησης, ο πρώτος τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ο δεύτερος τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο. Θα ασκηθούν 90 φοιτητές/τριες.

Αναφορικά με την επιλογή των φοιτητών/τριών: Αρχικά πραγματοποιούνται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριων σε ημερομηνίες που ανακοινώνοται έγκαιρα (γίνονται διαφορετικές αιτήσεις για κάθε έναν από τους δύο κύκλους πρακτικής άσκησης). Στη συνέχεια εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος αυτού των προβλεπόμενων θέσεων για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης, αυτές αξιολογούνται με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται πιο πάνω και καταρτίζεται η λίστα των επιλεγομένων και των επιλαχόντων φοιτητών/τριών η οποία ανακοινώνεται στο site του Τμήματος. Οι επιλεγόμενοι/ες ενημερώνονται με e-mail για τις περαιτέρω ενέργειές τους, μεταξύ των οποίων είναι και η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης ως επιλεγόμενο μάθημα (1 από τα 8) στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (sis). Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης (σχετικό έντυπο υπάρχει στο γραφείο πρακτικής άσκησης). 

Αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για τo ακαδ. έτος 2018-19, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 σε ημερομηνία που θα οριστεί σύντομα και θα ανακοινωθεί εδώ καθώς στον ιστότομο του Τμήματος οικονομικών Επιστημών. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα, ύστερα από απόφασεις της Γενικής του Συνέλευσης του Τμήματος ΟΕ συν. αρ. 46/15.12.2016  και συν. αρ. 73/05.07.2018 είναι η Δρ. Νίκη Γλαβέλη, email: nglaveli@auth.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ  (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης). Μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στην κα. Έφη Γαβριηλίδου, τηλ. 2310.997067 ή email: gavriilidou@auth.gr και praktiki@auth.gr.

Επίσης λειτουργεί παράλληλα και Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (εκτός ΕΣΠΑ). Από την ιστοσελίδα https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=562 μπορείτε να ενημερώνεστε για νέες (ενεργές) κάθε φορά θέσεις πρακτκής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στην κα Αναστασία Ιωαννίδου, τηλ. 2310997196 ή email: avioanni@auth.gr και praktiki@auth.gr (Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. - ισόγειο κτηρίου Διοίκησης).

NEO : (Προ)Αιτήσεις φοιτητών/τριών για συμμετοχή τους στον 1ο κύκλο Πρακτικής Άσκησης του ακ. έτους 2018-2019.  

Περίοδος άσκησης: 1/12/2018 - 28/2/2019 (χειμερινό εξάμηνο) 

Περίοδος καταχώρησης αιτήσεων: 10/10/2018 έως και 22/10/2018.

Καταχωρήστε την αίτησή σας εδώ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlg60-6LUGrfMfF5-PyQPFPU_MHRdi...