Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για διεύρυνση της συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με τις επιχειρήσεις της πόλης ξεκίνησε πριν μια δεκαετία συζήτηση ανάμεσα στο Τμήμα ΟΕ και τους συλλογικούς φορείς της Θεσσαλονίκης (Επιμελητήρια, και Συνδέσμους) και της ευρύτερης περιοχής, με αντικείμενο την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος (με χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, αλλά και εναλλακτικά με χρηματοδότηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις).

1. Πρακτική άσσκηση εντός ΕΣΠΑ

Ι. Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης εντός ΕΣΠΑ

Από το 2014 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα με αποφάσεις των Γενικών του Συνέλευσεων αρ. 26/02.04.2015, αρ. 35/21/01.2016, αρ. 42/16.09.2016 και αρ.73/05.07.2018 και εντεταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό 12ΕΗ06 και 3 ECTS. Έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται από τους/τις φοιτητές/τριες στο 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, καθώς και στα δύο εξάμηνα τoυ επόμενoυ ακαδ. έτους τους (δηλ. στο 4ο και 5ο έτος σπουδών), εφόσον βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχει στη λήψη πτυχίου, έχει τη μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς» και δεν υπάρχουν επιπλέον παραδοτέα εκτός από αυτά που έχουν οριστεί από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Ως μέλη της 3μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν ορισθεί οι: κ. Ι. Κυρίτση Αν. Καθηγητή, κα Στ. Κωστοπούλου Αν. Καθηγήτρια και η Δρ. Ν. Γλαβέλη ΕΔΙΠ (απόφαση ΓΣ Τμήματος ΟΕ αρ. 58/19.10.2017 και αρ.73/05.07.2018). Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης, την υπογραφή των αντίστοιχων πρακτικών επιλογής, καθώς και την εξέταση τυχόν ενστάσεων φοιτητών/φοιτητριών.

ΙΙ. Διαδικασία επιλογής και αντιστοίχισης σε θέσης πρακτικής άσκησης εντός ΕΣΠΑ

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών όταν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους - λόγω περιορισμού στις διαθέσιμες θέσεις - αξιολογούνται σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που προκύπτει από τη σχέση:

Μ= 0,5 x (συνολικός αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων και καταχωρηθέντων στο sis μαθημάτων) +  2x (μέσος όρος βαθμολογίας)

Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την πορεία προς την περάτωση των σπουδών και επιβραβεύει την καλή επίδοση. Οι συντελεστές 0,5 και 2 τίθενται για να καταστήσουν περίπου ισομεγέθεις τους δύο παράγοντες. 

Κατά το ακαδ. έτος 2018-19 θα πραγματοποηθούν μέσω ΕΣΠΑ δύο νέοι κύκλοι πρακτικής άσκησης, ο πρώτος τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ο δεύτερος τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο. Θα ασκηθούν συνολικά 90 φοιτητές/τριες (45 ανά κύκλο).

Αναφορικά με την επιλογή των φοιτητών/τριών για συμμετοχή τους στους κύκλους πρακτικής άσκησης: 

Αρχικά πραγματοποιούνται οι (προ-)αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριων σε ημερομηνίες που ανακοινώνοται έγκαιρα (γίνονται διαφορετικές αιτήσεις για κάθε έναν από τους δύο κύκλους πρακτικής άσκησης).

Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος αυτού των προβλεπόμενων θέσεων για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης, αυτές αξιολογούνται με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται πιο πάνω και καταρτίζεται η λίστα των επιλεγομένων/ουσών και των επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών η οποία ανακοινώνεται στο site του Τμήματος.  

Στη συνέχεια οι επιλεγόμενοι/ες φοιτητές/τριες επιλέγουν (με σειρά προτίμησης) 5 επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέση πρακτικής άσκησης για το Τμήμα. Σε περίπτωση που συμπέσουν οι επιλογές 2 φοιτητών/τριών προτεραιότητα στην άσκηση σε μία εταιρεία έχει ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα κατάταξης. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στην πρακτική άσκηση από φοιτητή/τρια που έχει επιλεγεί, αυτός/ή αντικαθίσταται  από τον πρώτη/ή επιλαχόντα/ούσα λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του/της προτιμήσεις αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα ασκηθεί.

Μετά την αντιστοίχιση στις θέσεις οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται με e-mail για τις περαιτέρω ενέργειές τους, μεταξύ των οποίων είναι και η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης ως επιλεγόμενο μάθημα (1 από τα 8) στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (sis). Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης (σχετικό έντυπο υπάρχει στο γραφείο πρακτικής άσκησης). 

ΙΙΙ. Ενημέρωση των φοιτητών/τριών

Αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για τo ακαδ. έτος 2018-19, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 σε ημερομηνία που θα οριστεί σύντομα και θα ανακοινωθεί εδώ καθώς στον ιστότομο του Τμήματος οικονομικών Επιστημών. 

ΙV. Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα, ύστερα από απόφασεις της Γενικής του Συνέλευσης του Τμήματος ΟΕ συν. αρ. 46/15.12.2016  και συν. αρ. 73/05.07.2018 είναι η Δρ. Νίκη Γλαβέλη, email: nglaveli@auth.gr.

V. Πληροφορίες παρέχονται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ  (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης). Μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στην κα. Έφη Γαβριηλίδου, τηλ. 2310.997067 ή email: gavriilidou@auth.gr και praktiki@auth.gr.

2. Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (εκτός ΕΣΠΑ)

Επίσης λειτουργεί παράλληλα και Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (εκτός ΕΣΠΑ).  Για την πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ δεν ισχύει η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τριών που περιγράφεται πιο πάνω. Η επιλογή τους γίνεται μετά από επαφή των ίδιων των φοιτητών/τριών με τις επιχειρήσεις. Για να αναγνωριστεί ως μάθημα πρέπει να είναι τρίμηνη, πλήρους απασχόλησης και αμοιβόμενη όπως και η εντός ΕΣΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που φοιτούν στο 4ο και 5ο έτος σπουδών.

Από την ιστοσελίδα https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=562 μπορείτε να ενημερώνεστε για νέες (ενεργές) κάθε φορά θέσεις πρακτκής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στην κα Αναστασία Ιωαννίδου, τηλ. 2310997196 ή email: avioanni@auth.gr και praktiki@auth.gr (Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. - ισόγειο κτηρίου Διοίκησης).

NEO : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τοποθέτησης των επιλεγέντων/ουσών φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ για συμμετοχή στον 1ο κύκλο Πρακτικής Άσκησης του ακ. έτους 2018-2019 σε φορείς υποδοχής.  Περίοδος άσκησης: 1/12/2018 - 28/2/2019 (χειμερινό εξάμηνο) Δείτε το αρχείο  Αντιστοιχίσεις _Οικονομικό_Χειμερινό 2018_pdf  πιο κάτω.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Β ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2018-2019 (Από 1 έως και 14 Φεβρουαρίου 2019)

Κάντε αίτηση εδώ: Αιτήσεις β’ κύκλου πρακτικής άσκησης 2018-2019

Οι (προ)αιτήσεις αφορούν την Πρακτική Άσκηση του 2ου κύκλου (εαρινό εξάμηνο) του ακ. έτους 2018-2019 (Περίοδος άσκησης: 1/4/2019 - 30/6/2019), και τους φοιτητές/τριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών