Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

 Μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Επίσης, με το ίδιο πρόγραμμα, μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρφωση.

Δείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +  που υπάρχει σε λειτουργία  στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στους παρακάτω συνδέσμους/συνημμένα αρχεία.

ERASMUS Ενημέρωση για σπουδές 2016-2017

ERASMUS Ενημέρωση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2016-2017