Διοίκηση και Οικονομία

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Διοίκηση και Οικονομία" με δύο κατευθύνσεις  «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» και «Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά».

Στόχος του προγράμματος αυτού, αντίστοιχα με την κατεύθυνση παρακολούθησης, είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους σχολών με συναφές αντικείμενο για σταδιοδρομία,   μεταξύ άλλων, στην Οικονομική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, Εργοστασίων, Νοσοκομείων και Οργανισμών αλλα και στην Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παραγωγικών Μονάδων και Οργανισμών με διεθνή και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δυο παραπάνω κατευθύνσεις :

«Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

«Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά»