Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Έγγριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την απόφαση Συγκλήτου (συν. 2949/16-10-2017, αρ. πρωτ. εγγρ. 3711/17-10-2017) έχει εγγριθεί το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη συνεδρίασή της με αριθμό 48/9-3-2017 κατάρτισε τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3ζ του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ122.1.6.14241.Ζ2 (ΦΕΚ 225/31-1-2017/τΒ) και της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4452/17.