Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Έγγριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την απόφαση Συγκλήτου (συν. 2949/16-10-2017, αρ. πρωτ. εγγρ. 3711/17-10-2017) έχει εγγριθεί το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη συνεδρίασή της με αριθμό 48/9-3-2017 κατάρτισε τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3ζ του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ122.1.6.14241.Ζ2 (ΦΕΚ 225/31-1-2017/τΒ) και της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4452/17.