Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Πρακτικά αξιολόγηση υποψηφιοτήτων θέσεων "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019"

Σε συνέχεια της πρόσκλησης 97915/2017 στο πλαίσιο του έργου 96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα πρακτικά αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων καθώς και το συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης:

Έγγριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την απόφαση Συγκλήτου (συν. 2949/16-10-2017, αρ. πρωτ. εγγρ. 3711/17-10-2017) έχει εγγριθεί το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη συνεδρίασή της με αριθμό 48/9-3-2017 κατάρτισε τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3ζ του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ122.1.6.14241.Ζ2 (ΦΕΚ 225/31-1-2017/τΒ) και της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4452/17.
 

Σελίδες