Φοιτητικά

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε οτι τις προσεχείς ημέρες η Γραμματεία θα αποστείλει τα Πτυχία και Αναλυτικές  Βαθμολογιες των πτυχιούχων της 10ης Απριλιου 2020. Λογω προστασίας προσωπικων δεδομένων, η αποστολή θα γίνει αποκλειστικά στον ιδρυματικό λογαριασμό του κάθε χρήστη που έχει αποδοθεί απο το ΑΠΘ.

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

α π ό   τ η ν   π λ α τ φ ό ρ μ α   Ε Υ Δ Ο Ξ Ο Σ   ε κ δ ό θ η κ ε   η   π α ρ α κ ά τ ω   α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σελίδες