ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενόψει της έναρξης δηλώσεως μαθημάτων υπενθυμίζεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που εισήχθησαν από το ακαδ έτος 2014-2015 και μετά, ότι ο οδηγός σπουδών προβλέπει τα ακόλουθα:

Ο φοιτητής στον πρώτο κύκλο σπουδών πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου σπουδών. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στη ξένη γλώσσα.  

Στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου, ο κάθε φοιτητής / τρια  επιλέγει μία από τις δύο Κατευθύνσεις. Πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου σπουδών και επιπλέον να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ (8) μαθήματα επιλογής εκ των οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα να είναι της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και τα υπόλοιπα δύο (2) μαθήματα “ελεύθερης επιλογής” και αντιστοιχούν σε 6 ECTS (2x3=6).

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν είτε από τα μαθήματα επιλογής της Κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής / τρια, είτε από τα μαθήματα επιλογής της άλλης Κατεύθυνσης (της διαφορετικής από την ακολουθούμενη). Επίσης δίνεται η δυνατότητα τα δύο αυτά μαθήματα να αντικατασταθούν με επιλογή μαθήματος ή μαθημάτων είτε από τα υποχρεωτικά της άλλης Κατεύθυνσης, είτε από προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα της Σχολής ή και του Πανεπιστημίου υπό τον όρο ότι τα συνολικά ECTS που προσδίδουν να είναι πάλι 6.