Προκήρυξη για τρεις (3) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών