Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος