Υποτροφίες, οικονομικές ενισχύσεις, βραβεία σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

Δείτε παρακάτω τις  προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών απο τα κληροδοτήματα: 

-Κων/νου Τσώπρου

-Γεωργίου Βάρκα

-Δημ. Τσιακμακόπουλου

-Κων/νου Κατσέα

καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις απο δωρεές

-Αφών Κοντίδου

-Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

-απο κληροδοσία Τ. Τζιβόγλου