Πρακτικά αξιολόγηση υποψηφιοτήτων θέσεων "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019"

Σε συνέχεια της πρόσκλησης 97915/2017 στο πλαίσιο του έργου 96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα πρακτικά αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων καθώς και το συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9A%CE%A446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A7%CE%A3%CE%A7

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/23217?ReturnToPage=1&Pag...