ΙΚΥ_Ανακοινωση πρόσκλησης " Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων-2ος κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020"

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου για την πρόσκληση

601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα,

μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης

«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος»,

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».